تربیت بندی

اولویت بندی موانع حمایت مالی در ورزش قهرمانی استان فارس

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: مقدمه و معرفی

1-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2. بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4. اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4-1. هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-4-2. اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5. سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-6. قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-7. محدودیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………11

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1. بازاریابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2. بازایابی ورزشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3. حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-4. مزایا و اشکالات حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-5. حمایت مالی در ورزش………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-6. فاکتورهای کمک کننده به رشد بالای هزینه­های صرف شده در حمایت ­های مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-7. اهداف حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-8. ارزیابی حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-9. حمایت مالی با تبلیغات متفاوت است………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-10. تمایز حمایت مالی از مراودات ترویجی دیگر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-11. تفکیک حمایت مالی از تکنیک­های ترویجی و مراوداتی دیگر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-12. فروش حضوری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-13. پیشبرد فروش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-14. تصویر و بازاریابی هیجانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-15. رسانه های گروهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-16. پوشش رسانه ای و در هم ریختگی حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-17. علامت های تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-18. مروری بر پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-2. جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-3. روش اجرای کار………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

3-4. ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

3-5. ساختار پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

3-6. روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-8. تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1. یافته های توصیفی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

4-1-1. توصیف وضعیت سنی گروه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

4-1-2. توصیف جنسیت گروه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

4-1-3. توصیف وضعیت تحصیلیات گروه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

4-1-4. توصیف وضعیت سازمان نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

4-1-5. توصیف وضعیت تمایل به حمایت  در حوزه های مختلف ورزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

4-1-6. توصیف وضعیت تمایل به حمایت  در بخش های مختلف ورزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

4-1-7. توصیف وضعیت گستره فعالیت های سازمان مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

4-1-8. توصیف وضعیت سازمان های مورد مطالعه بر حسب تعداد کارکنان………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

5-2. بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

5-3. پیشنهادات برخاسته از تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

5-4. پیشنهادات برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

 

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                              صفحه

جدول 4-1. توصیف وضعیت سنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

جدول4-2. توصیف تحصیلات نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

جدول 4-3. توصیف وضعیت سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

جدول 4-4. توصیف وضعیت تمایل به حمایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

جدول 4-5. توصیف وضعیت حمایت در بخش های مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

جدول 4-6. توصیف وضعیت گستره فعالیت سازمان ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

جدول 4-7.  توصیف وضعیت تعداد کارکنان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

جدول 4-8. سوال اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

جدول 4-9. سوال دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

جدول 4-10. سوال سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

جدول 4-11. سوال چهارم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

جدول 4-12. سوال پنجم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

جدول 4-13. سوال ششم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

جدول 4-14. سوال هفتم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

جدول 4-15. سوال هشتم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *